Skip to main content

Urval av uppdrag inom IT Management & IT Service Management

 • Ansvarig för Collaboration tjänster, som omfattade Office 365 och Workplace by Facebook, där han etablerade styrning och hantering av tjänsten. Han verkade gentemot både verksamheten och de underleverantörer som användes för att leverera tjänster för digital samverkan.
 • Rådgivning avseende processer tillsammans med chefen för IT Service Management som rådgivare för att definiera och etablera en ny organisation samt förvaltningsstruktur för IT tjänster.
 • Projektledning för att definiera och etablera en virtuell servicedesk i en global organisation avseende tjänster för samverkan samt initiera rollen för incident manager inom rollen för servicedesk.
 • Projektledning för att göra en förstudie till ett projekt för att hantera risker relaterade till behörighetskontroll för applikationer inom den globala organisationen.
 • Ansvarig för övervakning och styrning av utlagd servicedesk som erbjöd drift av processerna; Incident Management, Problem Management and Knowledge Management.
 • Utvärdering av ramverk avseende IT-styrning/IT-ledning Expertrådgivare med uppgift att utvärdera design och effektivitet för det ramverk som hade etableras som stöd för IT Service Management Office
 • Rådgivare för att fram process avseende Application Management för att ge stöd till den existerande portföljen av applikationer
 • Rådgivare för utveckling av ekonomisk styrmodell som del i Financial management processen där tjänster betalas utifrån utnyttjande

Urval av uppdrag inom Informations & Cybersäkerhet

 • 3rd Party Risk Management med fokus på utvärdering av IT- och Informationssäkerhet hos leverantörer som levererade IT tjänster eller bearbetade/lagrade känslig information samt deltog i arbete att anpassa säkerhetskrav med krav avseende GDPR.
 • Internrevisor för ISO 27001 och ISO 20000 certifieringar där syftet är att säkerställa efterlevnad mot krav i ett integrerat ledningssystem som anpassats mot ISO 13485 Quality Management System for the Design and Manufacture of Medical Devices
 • Utvärdering av effektivitet och ändamålsenlighet för säkerhetsåtgärder.
 • Utveckling av säkerhetspolicy och säkerhetsrutiner för att åtgärda revisionsanmärkningar från externa revisorer. Omfattade att analysera anmärkningar och arbeta fram relevanta säkerhetsåtgärder utifrån verksamhetens förutsättningar och rekommendationer i standards och best practice.
 • IT-revision avseende generella IT-kontroller för att utvärdera effektivitet och ändamålsenlighet för säkerhetsåtgärder.
 • Implementation av ISO/IEC 27001 som förberedelse för att bli certifierade.
 • Rådgivare för underhåll och förbättring av stödsystem för Informationssäkerhet, vilket omfattade utvärderingar och kontinuerlig uppdatering av krav
 • Rådgivare för att design och implementation av säkerhetsramverk och aktiviteter för att öka medvetenhet om säkerhet, vilket även omfattade riskanalyser för att identifiera en balanserad nivå för säkerhetsåtgärder i förhållande till risk.
 • Rådgivare för införande av säkerhetsnivå, Security Baseline samt stöd vid införande.

Urval av uppdrag inom Analytics & Data Science

 • Utveckling av IT-stöd för att systematiskt utvärdera transaktioner som avser betalningsflöde i en verksamhet vilket främst avser kund- och leverantörsreskontra för att identifiera flöden som indikerar förhöjd risk för bedrägeri och/eller korruption. Detta IT-stöd använder han även i uppdrag tillsammans med bolaget för att göra genomlysningar i bolag inom olika sektorer för att utvärdera förekomst av bedrägeri och korruption. Han är även involverad i utredningar avseende bedrägeri och korruption.
 • Lärare på kurser avseende ”Using Data Analytics to Find Fraud” som hålls globalt.
 • Utveckling en analysrutin som stöd för en ”payment reconciliation” aktivitet avseende dotterbolag i andra länder, där transaktioner för samtliga leverantörer i leverantörsreskontra utvärderades i syfte att välja ut de med högst risk för detaljerad genomlysning.
 • Analyser tillsammans med internrevision, för att identifiera leverantörers med indikation på bedrägeri och oegentligheter.